Vedtægter

for foreningen Jyske Talenter

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er ”Jyske Talenter”
Foreningen har hjemsted i Mariager Fjord Kommune.

§ 2 FORMÅL

Foreningen har til formål at organisere musikglade børn og unge og give dem mulighed for at komme ud at stå på en scene.

Det er foreningens hensigt at arrangere live koncerter, foredrag, kurser og musik camps m.m. for at styrke de unges chancer for en musikalsk karriere.

Det er ikke foreningens formål at undervise i sang og musik. Her henvises til kulturskoler eller privat undervisning.

§ 3 MEDLEMMER

Foreningens medlemmer er unge, som brænder for sang eller musik, og som ønsker at deltage aktivt i foreningens arrangementer samt medhjælpere i alle aldre, der ønsker at deltage i foreningens aktiviteter.

Alle medlemmer har adgang til foreningens aktiviteter og generalforsamling.

Medlemmer optages og godkendes af bestyrelsen. Medlemmer kan ekskluderes såfremt bestyrelsen finder berettiget grund hertil.

§ 4 GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og består af foreningens medlemmer. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned, og indkaldes af bestyrelsen.

Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt, evt. ved opslag med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Kun medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. For medlemmer under 18 år afgives stemme af forælder / værge. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor
 7. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden vedlagt de nødvendige bilag skal være generalforsamlingen i hænde senest 7 dage før mødets afvikling.

Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det.

Bestyrelsens godkendte beretning og regnskab skal, hvis der det pågældende regnskabsår er modtaget støtte fra Mariager Fjord Kommune, sendes til kommunen til orientering.

§ 5 BESTYRELSE OG TEGNINGSFORHOLD

Bestyrelsen forestår foreningens drift mellem generalforsamlingerne, og vælges af og blandt de af foreningens medlemmer, der er mødt op på generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af 3 medlemmer.
Der vælges desuden 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 2 årig periode således, at halvdelen af bestyrelsens medlemmer/suppleanterne er på valg et ene år, og den anden halvdel + 1 er på valg det følgende år. En suppleant, der indtræder i stedet for et bestyrelsesmedlem, følger det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode.

Ved øvrige tillidsposter gælder valg for 1 år.

I valgperioden kan en tillidspost alene fratages et medlem, såfremt dette besluttes ved en generalforsamling – ordinær eller ekstraordinær.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen. (Formand/Næstformand/Kasserer) Forening tegnes af formanden eller, i formandens fravær, næstformanden.
Formanden, og kasseren kan alene disponere over foreningens midler.
Bestyrelsen udfærdiger og vedligeholder foreningens forretningsorden.

§ 6 ØKONOMI

Foreningen kan have indtægter fra eksempelvis

 • medlemskontingenter
 • overskud ved aktiviteter
 • offentlige tilskud
 • Sponsorater og reklame

Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med de retningslinjer, der udstikkes fra Mariager Fjord Kommune. For bestyrelsen gælder dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtigelser.

§ 7 REGNSKAB OG REVISION

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Der vælges hvert år på generalforsamlingen en revisor.

§ 8 VEDTÆGTER OG FORENINGENS OPLØSNING

Vedtægterne kan kun ændres på en ordinær generalforsamling og kun hvis 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Foreningens opløsning kræver ligeledes 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

Dog kan foreningen opløses, hvis forslag om opløsning, efter at være forkastet på en generalforsamling i henhold til ovenstående, vedtages med mindst halvdelen af de fremmødte medlemmers tilslutning på en ny generalforsamling, der er specielt indkaldt med henblik på beslutning om opløsning af foreningen.

Hvis foreningen opløses, skænkes eventuelle aktiver til velgørende formål, formålet vedtages ved simpelt flertal af/ generalforsamlingen.